”Vi lämnade Aden omkring kl. 3 på eftermiddagen, onsdagen den 25 mars 1898. Det var helt vindstilla och kl. 7 gick vi ner till middag som vanligt. Då var alla sidventiler öppna, och det var en klar, vacker kväll.

Efter middagen gick jag upp på däck, och då såg jag ett par hundra mete längre bort bränningar, som vi hade kurs på. Några sekunder senare slog. Man back i maskin och gjorde allt för att stoppa fartyget. Men då var det för sent – vi hade gått rätt in i en klippkust.

När passagerarna upptäckte att land var så nära blev de fullständigt lugna. Ombord befann sig 409 personer, och i gryningen påföljande dag var alla iland. Vi hade strandat på en ödslig klippdel vid Perim i Röda Havet, och det blev nu nödvändigt för oss att fotvandra tvärs över ön på ytterst höga klippor för att komma till bebodda trakter. Vad detta innebar kan man förstå, då många av damerna bar aftondräkt med lättast möjliga skor, och då det med i sällskapet fanns inte mindre än 40 barn. På detta sätt begav vi oss till bunkerstationen i Perim”. 

Ångaren CHINA hade ränt upp på klipporna vid Perim i Röda Havet och bärgades av Neptunbolaget i samarbete med Norddeutscher Bergungs-Verein.

Ångaren CHINA hade ränt upp på klipporna vid Perim i Röda Havet och bärgades av Neptunbolaget i samarbete med Norddeutscher Bergungs-Verein.

Det strandade fartyget ur en annan vinkel på klipporna vid Perim.

Det strandade fartyget ur en annan vinkel på klipporna vid Perim.

Detta är en ögonvittnesskildring av biskopen i Melanesien passagerare ombord på post- och passagerarångaren CHINA. Fartyget, som tillhörde Peninsular &, Oriental Steam Navigation C/o (P & 0), London, hade en dräktighet av ca 8 000 ton och var på resa från Sidney till London när hon med 16 knops fart gick rakt på Azalearevet vid Perim. Vid den våldsamma påseglingen mot reven hade stora block lossnat och hopat sig vid fartygssidorna så att fartyget formligen låg i en grav.

Detta blev upptakten till en utdragen och mycket svår bärgning, som utfördes av Neptunbolagets vid Helsingörs varv nybyggda HERAKLES tillsammans med tyska bärgningsfartyg. När CHINA strandade låg HERAKLES i Algiers, och efter en stormig resa till Port Said, genom Suezkanalen och Röda Havet, anlände fartyget till Perim den 10 april.

Man kunde omedelbart konstatera att förutsättningarna för bärgningsarbetet minst av allt var goda. Halva det strandade fartyget vilade på reven. Vind och sjögång hade kastat CHINAs akterdel mer och mer från land, och skadorna hade därigenom ytterligare förvärrats. Vattnet stod 14 till 18’ högt i fartyget. Spannmål i säckar och balar av fårskinn spred en förskräcklig lukt, varför de genast kastades överbord. En av bärgningsbefälhavarna skriver i sin dagbok:

’Trots den starka vinden är det här förskräckligt hett, och den skämda lasten sprider en så obehaglig lukt, att många ser sjuka ut. Jag fruktar ständigt att det skall bildas gaser i fartyget. Dykarna klagade t.o.m. att stanken tränger genom dykardräkterna så att de endast kan stå ut att arbeta 4–5 timmar om dagen.”

Problemen med provianteringen i detta öde, vilda omgivning var också mycket stora, och i den mån något fanns att köpa måste det betalas med guld. De arabiska stammarna i närheten såg med mycket oblida ögon på bärgningsarbetet, och skottlossning mot fartyget förekom vid flera tillfällen.

Rapport

Rapport

HERAKLES’ befälhavare, kapten C. A. Grundelius, hade emellertid kunskaper i arabiska, och med lämpliga mutor lyckades han komma på så god fot med stamhövdingen att han t.o.m. blev bjuden på middag i dennes tält. Där upptäckte han en verklig nyhet – man satt och åt på riktiga stolar. Vid närmare undersökning visade det sig att de var stulna från haveristen.

Sedan huvuddelen av lasten bärgats, vidtog ett omfattande tätnings- och pumpningsarbete. Dykarnas undersökning gav vid handen att stora klippblock hade trängt in i den förliga delen av fartyget och att det var nödvändigt att spränga bort dessa innan några försök kunde göras att täta fartygets botten. På grund av dåligt väder och andra svåra yttre omständigheter skulle det ta mer än fem månader att få CHINA flott.

HERAKLES’ loggbok från räddningsarbetet är omfattande och skildrar dag för dag händelseförloppet – för det mesta kort hugget, kärvt och utan några måleriska utsvävningar. Ett antal citat ur bärgningsberättelsen får här belysa det omfattande och långa gånger farofyllda arbetet.

MÅNDAGEN DEN 11 APRIL 1898

’Emedan vinden frisk SO med hög sjö, ej kunnat företaga någon dykarundersökning å haveristens styrbordssida. På e.m. börjat lossa lasten från nr 3 rum med en af HERAKLES’ dykare jemte nödigt manskap. Upp lossat 49 balar silke samt 4 lådor thé. Afslutat arbetet kl. 7 e.m. emedan, dels till följe klimatet dels en olidliga lukt som utvecklades ur lasten omöjliggjorde allt nattarbete.”

TISDAGEN DEN 12 APRIL

På e.m. 2: ne af HERAKLES’ dykare med nödigt manskap börjat borra för bortsprängning af sten under CHINA om babord ungefär under skottet mellan rummen nr 2 och 3. Tillfölje den 23 december 2014 löga SO sjön hugger CHINA med akterskeppet, som är flott vid högvattnet, hårdt på grundet.”

FREDAGEN DEN 22 – ONSDAGEN DEN 27 APRIL

”Måste flytta HERAKLES ännu längre bort från haveristen tillfölje tilltagande SO vind och sjön . . . På grund af den höga sjön. CHINA mycket rörlig . . .

Söndag, hållit dagen helig. Väder och vind som förut. …. Tillfölje av den höga sjön CHINA arbetar mycket på grundet.”

SÖNDAGEN DEN 1 MAJ

Tillkopplat slangar till centrifugalpumpen i nr 3 rum samt igångsatt densamma kl. 11.45 f.m. för att cirkulera vattnet i lastrummen, som visat sig nödvändigt, enär detsamma dels tillfölje den starka värmen, dels på grund af galvanisk ström, som uppkommit af den i rummen befintliga lasten af bly, koppar och zink, helt och helt förstört dykarnes klädningar, så att dessa blifvit obrukbara och nya måst anskaffas.”

MÅNDAGEN DEN 20 JUNI

”Borrnings- och sprängningsarbetet pågått som förut med 2:ne dykare och manskap. På e.m. endast en dykare i arbete emedan den andre tillfölje klimatet insjuknat och måste försättas urtjenstgöring. Stilla, labert och klart.”

SÖNDAGENDEN 17 JULI

Dykarne fortsatt tätningen. På e.m. den ene dykaren förrättat undersökning rundt akterskeppet på CHINA. Fartyget flott från aktre skorsten och akteröfver med fin sandbotten under.”

SÖNDAGEN DEN 4 SEPTEMBER

Alla pumparne i oafbruten gång hela dygnet. Länsat ned vattnet ytterligare 16’’ under dagens lopp . . . . . . gräft undann kol i främre kolboxen för att få vattenslangarne från HERAKLES’ stora pump djupare ned i fartyget.”

TORSDAGEN DEN 15 SEPTEMBER

”Kl. 7 e.m. vid tillstundande högvatten börjat fylla vatten i CHINAs akterrum så att fartyget kom på 28’ i vattnet i stället för 26’ som det förr låg. Härigenom lättade sig förskeppet något så att vid fortsatt hyfvning på ginorna kom CHINA åter några (25) fot takteröfver hvarjemte fartyget äfven vreds något.” 

FREDAGEN DEN 16 SEPTEMBER

Kl. 7 f.m. vid tilltagande högt vatten åter börjat hyfva hem på varpen akter och sedan ginorna skiftats en gång kom CHINA flott vid 8-tiden på f.m. CHINA på flott vatten förtöjd med utförda varp wireropes från land.’   

Engelskt fackfolk ansåg att den utförda bärgningen var en av de största prestationer, som genomförts på detta område. Det hade skett i intimt samarbete mellan Neptunbolaget och Nordischer Bergungs-Verein. Bärgarlönen, som utgick genom skiljedom, gav hygglig ersättning för den utförda prestationen.

Bottenskadorna på CHINA

Bottenskadorna på CHINA

En löpsedel från Shipping Gazette av den 16.9 1898, som tillkännager att CHIN flottagits

En löpsedel från Shipping Gazette av den 16.9 1898, som tillkännager att CHIN flottagits

Senaste kommentaren

25.11 | 20:57

testa
stig.stigfinnare@live.se
sjogubben@gmail.com

24.11 | 21:19

sjogubben@gmail.com

24.11 | 16:54

Min pappa jobbade med både Hera och Juno på Neptun samt hade kontor i Gåshaga på Lidingö från -76 eller -77 till -87. Det vore fantastiskt om jag kunde hitta nån som jobbade med honom under den period

17.10 | 20:17

Vad fint om tavlan var rädd om den och stolt över din farfar

Dela den här sidan